ដើម្បីដាំ cacti អ្នកត្រូវការស្រោមដៃ

វិធីដាំដើមត្នោតក្នុងឆ្នាំងនិងក្នុងដី

តើអ្នកចង់ដឹងពីរបៀបដាំដើមតាត្រៅនៅក្នុងសក្តានុពលឬនៅក្នុងដីដោយមិនខូចខាតទេ? ជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេមានបន្លាហើយទាំងនេះ ...

publicidad
Ferocactus គឺជាពពួកពពួកពពួកសូលុយស្យុងស្ពៃឆ្លាត

ហ្វឺរ៉ុកតាស

រុក្ខជាតិនៃពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកពពួកក៏

អូផតថល

តើរោគសញ្ញាខ្វះទឹកនៅក្នុងតុក្កតាមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

ស្តាប់ទៅដូចជាចម្លែកបន្តិចក្នុងការនិយាយថាសត្វត្មាតមួយក្បាលកំពុងទទួលរងការខ្វះទឹកមែនទេ? ផ្នែកនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ ...