ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಬೇಕು

ಕಳ್ಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಬೇಕು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ...

ನಿಟರ್ಫೋಸ್ಕಾ ಅಜುಲ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ

ನೈಟ್ರೊಫೊಸ್ಕಾ ಅಜುಲ್, ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ

ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ, ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ...

ಪ್ರಚಾರ
ನೈಟ್ರೊಫೊಸ್ಕಾ ಗೊಬ್ಬರ

ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಫಲವತ್ತಾಗಿಸುವುದು

ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ...