ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਓਕਾਰਪਸ ਹਿੰਟੋਨੀ

ਕੈਟੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਟੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੌਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ...

ਪ੍ਰਚਾਰ