ਫਰੇਲੀਏ ਡੈਨਸਪੀਪੀਨਾ

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੀ ਧੁੱਪ ਹਨ?

ਕੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ…