යුෆෝර්බියා එනෝප්ලා ඉතා ජනප්‍රිය වර්ගයකි

යුෆෝර්බියා එනොප්ලා

යුෆෝර්බියා එනෝප්ලා යනු කටු සහිත සූකිරි ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ එකකි. එය අතු කිහිපයක් සහිත විශ්මය ජනක පහත් පඳුරකි ...