මොනිකා සැන්චෙස්

මට වයස අවුරුදු 16 දී ඔවුන් මට එකක් ලබා දුන් බැවින් මම සූකිරි (පතොක්, සූකිරි සහ කොඩිෆෝම්) සමඟ ආදරයෙන් බැඳී සිටිමි. එතැන් සිට මම ඔවුන් ගැන සොයා බැලූ අතර ටිකෙන් ටික එකතු කිරීම පුළුල් කළෙමි. මෙම බ්ලොගය තුළ මෙම පැලෑටි ගැන මට දැනෙන උද්යෝගය සහ කුතුහලය ඔබට ආසාදනය කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙමි.