බද්ධ කිරීමට පෙර Echinofossulocactus

කුඩා පතොක් බද්ධ කරන්නේ කෙසේද?

අපගේ පතොක් බඳුන වෙනස් කිරීම ඉතා වැදගත් වන අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ වර්ධනය දිගටම කරගෙන යා හැකිය. සංඛ්‍යාතය වෙනස් වේ ...