පතොක් සිටුවීමට ඔබට අත්වැසුම් අවශ්‍ය වේ

බඳුනක හා බිමෙහි පතොක් සිටුවන්නේ කෙසේද

හානියක් නොවී බඳුනක හෝ බිමක පතොක් සිටුවන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද? විශේෂයෙන් ඔවුන්ට කටු තිබේ නම් සහ මේවා ...

publicidad
යුෆෝර්බියා හොරිඩාව සාරවත් ය

අප්‍රිකානු කිරි බැරලය (යුෆෝර්බියා හොරිඩා)

ශාරීරිකව හා මාර්ගගතව තවාන් වල සොයා ගැනීමට පහසුම සාරවත් ශාක වලින් එකක් වන්නේ යුෆෝර්බියා හොරිඩා ය….