હોવર્થિયાસ શેડ રસાળ છોડ છે

શેડ સુક્યુલન્ટ્સ: પ્રકારો અને મૂળભૂત સંભાળ

શેડ સુક્યુલન્ટ્સ આંતરિકને સજાવટ કરવા માટે મનપસંદ છે, તેમજ બગીચાના તે ખૂણા અથવા આંગણામાં ...

મીઠી તબિબા એક સદાબહાર ઝાડી છે

મીઠી તાબાઇબા (યુફોર્બિયા બાલસામિફેરા)

યુફોર્બિયા બાલસામિફેરા એક રસદાર ઝાડવા છે જે તમે તમારા સૂકા બગીચામાં અથવા વાસણમાં રોપણી કરી શકો છો. તે છે…

યુફોર્બિયા મિલી એ એક રસાળ છોડ છે

કાંટાના તાજ (યુફોર્બિયા મિલી)

યુફોર્બિયા મિલિ એક છોડ છે, જે તેના દાંડાને કાંટાથી સારી રીતે સજ્જ હોવા છતાં, વ્યાપકપણે ઉગાડવામાં આવે છે ...

કેક્ટસના વાસણમાં ડ્રેનેજ છિદ્રો હોવા જોઈએ

કેક્ટસ પોટ્સ ખરીદી માર્ગદર્શિકા

કેક્ટિ માટે શ્રેષ્ઠ પોટ્સ શું છે? જ્યારે આપણે તેમને નર્સરીમાં જોઈએ છીએ, અથવા જ્યારે અમે તેમને લીધા પછી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ...

કારેલુમા એક રસાળ છોડ છે

કારલુમા

કારેલુમા રસદાર છોડની એક જીનસ છે જે આપણે એક વાસણમાં સારી રીતે ઉગાડી શકીએ છીએ. જ્યારે તેઓ વધવાનું સમાપ્ત કરે છે, ફક્ત ...