ហ្វ្រេយ៉ាឡាឌីនស្ពេស៊ីណា

តើវាពិតទេដែលថាផ្កាកុលាបទាំងអស់មានពន្លឺថ្ងៃ?

តើដើមតាត្រៅទាំងអស់មកពីព្រះអាទិត្យរឺក៏មានអ្នកខ្លះចូលចិត្តការពារពីកាំរស្មីព្រះអាទិត្យ? ខ្ញុំ​ដឹង…