ម៉ូនីកា sanchez

ខ្ញុំស្រលាញ់ជាមួយអ្នកជំនួយការ (cacti, succulents និង caudiciforms) ចាប់តាំងពីពួកគេអោយខ្ញុំមួយនៅពេលខ្ញុំមានអាយុ ១៦ ឆ្នាំ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានស៊ើបអង្កេតពួកគេហើយបន្តិចម្តង ៗ ពង្រីកការប្រមូល។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងឆ្លងអ្នកជាមួយនឹងភាពរីករាយនិងការចង់ដឹងចង់ឃើញដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចំពោះរុក្ខជាតិទាំងនេះនៅក្នុងប្លុកនេះ។